Přípravné studium (od 5 do 6 let)

Email Tisk PDF

Přípravné studium všech oborů je určeno pro děti ve věku 5 – 6 let. Pro mladší děti zřizujeme v případě zájmu rodičů přípravné třídy v rámci doplňkové činnosti školy (především v tanečním a hudebním oboru). V žádném oboru se do přípravného studia (v kolektivní nebo skupinové formě) nekoná talentová zkouška, u zájemců zjišťujeme pouze předpoklady pro vzdělávání ve zvoleném oboru.

Přípravná hudební výchova (PHV) je vyučována v učebně teoretických předmětů v budově Jih. Výuka probíhá 2x týdně v rozsahu 45 minut ve skupině 2 – 4 žáků s jedním učitelem. Cílem je rozvíjet v dětech hudební cítění, přirozený smysl pro rytmus, hudební sluch, představivost a základní pěvecké dovednosti. Děti i jejich rodiče se seznámí s celou šíří možností následné výuky hudebních nástrojů.

Druhou možností přípravného studia hudebního oboru je individuální přípravka na konkrétní zvolený hudební nástroj. Zájemci o toto individuální přípravné studium však musí stejně jako v základním studiu projít talentovou zkouškou.

Pro žáky od 13-ti let bez předchozí hudební průpravy zřizujeme na konkrétní hudební  nástroje jednoleté přípravné studium II. stupně. Individuální výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 45 minut a podmínkou je také vykonání talentové zkoušky.

Přípravná taneční výchova (PTV) je vyučována v tanečních sálech v budově Jih v kolektivu do 20 dětí. Výuka probíhá 2x týdně po 45 minutách. Cílem PTV je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, snažit se aktivizovat děti v elementárních činnostech pohybových, ale i pěveckých a instrumentálních. Kultivovat přirozený dětský hudební a taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky v jednom nebo obou uměleckých oborech. V hodině pracují se žáky dva učitelé současně (tanečník a hudební korepetitor), v průběhu výuky učitelé spolupracují také s rodiči, usměrňují zájem žáků se zřetelem na následný výběr tanečního a příp. i  hudebního oboru (a v něm výběr konkrétního hudebního nástroje). Absolvování PTV v rozsahu 1 - 2 let studia není povinné pro zahájení výuky v základním studiu I. stupně, je však doporučováno a je ideální přípravou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek do základního studia.

Přípravná dramatická výchova (PDV) je vyučována v budově s názvem "Jesličky" v Brandlově ulici. Výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 1,5 lekce (70 minut). Žáci se zde učí prostřednictvím dramatických her kultivovat svůj mluvní projev a základním návykům práce v kolektivu.

Přípravná výtvarná výchova (PVV) je vyučována v budově Jih. Výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 90 minut ve specializovaných učebnách výtvarného oboru. Zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování) a první objevování výtvarného jazyka. Rozvíjí motorické dovedností a dětskou fantazii. Nabízí první setkání s výtvarným uměním.