Školní kluby

Spolupráce s rodiči našich žáků je důležitou a trvalou součástí práce všech učitelů. Rodiče a přátelé školy jsou podle oborů organizováni v jednotlivých klubech přátel (občanských sdruženích). Bez jejich podpory by se samozřejmě naše cíle daly uskutečňovat jen velmi těžko. Během roku si sdružení sama podávají vlastní grantové žádosti na Magistrát města HK, Krajský úřad Královéhradeckého kraje i některé další celostátní nadace a organizace včetně Ministerstva kultury, a to na vlastní celoroční činnost nebo na konkrétní jednotlivé projekty.

Určitým sjednocujícím elementem je pro tato sdružení existence celoškolního Klubu ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Na Střezině 1042. Tento klub symbolicky zastřešuje činnost všech sdružení v jednotlivých oborech. Zabývá se především akcemi celoškolního významu a stále více zaměřuje také na pořádání mezinárodních výměn učitelů a žáků. Po svém vstupu do kteréhokoliv ze čtyř oborových Klubů přátel má každý člen (student) možnost obdržet klubovou průkazku, díky které pak může čerpat mnohé výhody při svém studiu (kopírování zdarma, volný vstup na akce školy atd.) i při běžném životě v našem městě (slevy v některých obchodech, volné vstupenky na různá představení a koncerty, ...).

Čtyři kluby přátel v jednotlivých uměleckých oborech ZUŠ jsou základním pilířem veškeré veřejné činnosti školy. Většinou hospodaří s ročními členskými příspěvky svých členů (rodičů), tržbou ze vstupného, sponzorskými dary a příspěvky z grantů. Členství našich žáků, resp. rodičů, v těchto klubech je v podstatě nutnou samozřejmostí. Každý obor prostřednictvím svého občanského sdružení tak financuje svoji veškerou činnost nad rámec základní výuky. A k čemu by bylo studium kteréhokoliv uměleckého oboru bez možnosti prezentace na různých koncertech, výstavách, představeních a porovnání dosažených výsledků. Kluby pomáhají financovat všechny soutěže, soustředění, vystoupení hostů, zájezdy žáků apod. - tedy veškerou činnost nad rámec základní výuky.

U některých původně školních orchestrů jejich činnost už v podstatě přesáhla možnosti všeobecně zaměřených klubů přátel a situace si vynutila vznik konkrétních sdružení jen pro daný orchestr. Jejich hlavní smysl však zůstává stejný - pomáhat nést dobré jméno školy a organizačně i finančně podporovat její veřejnou činnost.