Nákup koncertního pianina pro výuku hudby v ZUŠ - UZAVŘENÉ

Email Tisk PDF

Ředitelství ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Na Střezině 1042
Se sídlem: Na Střezině 1042, 500 03  Hradec Králové
IČ: 61 222 364
Zastoupená ředitelem školy Karlem Šustem
dále jen „zadavatel“

vyhlašuje podle Vnitřního kontrolního systému organizace, Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, v platném znění výběrové řízení

na zakázku „nákup koncertního pianina pro výuku hudby v ZUŠ“

dále jen „zakázka“

a vyzývá Vás k účasti na výběrovém řízení

1.      Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka koncertního pianina pro výuku hudby v ZUŠ

2.      Požadavky zadavatele

-        Pianino z nejvyšší řady pianin

-        Perfektní kladívková a třípedálová mechanika

-        Vhodné pro výuku v ZUŠ

-        Možnost osobního vyzkoušení nabídnutých nástrojů (termín uveden v bodu č. 5)

-        Termín dodání do 10. září 2012

3.      Platební podmínky

Platba bude na základě vystavení řádné faktury po dodání zboží.

4.      Způsob hodnocení nabídek

Cílem výběrového řízení je zajistit kvalitní a efektivní výdaj organizace, v souladu s vnitřním kontrolním systémem organizace. Nabídky budou hodnoceny s ohledem na kvalitu zvuku nástroje, nabízenou cenu, renomé výrobce a poskytované služby dodavatele zakázky (záruční a pozáruční servis).

5.      Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

-        Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 24. srpna 2012

-        Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. srpna 2012 v sídle zadavatele.

-        Možnost osobního vyzkoušení nástroje v termínu ve dnech 30. a 31. 8. 2012 (přesný termín bude telefonicky dohodnut s každým uchazečem)

-        Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou, v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT!

-        Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen termín odevzdání.

-        Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

6.      Základní informace o zadavateli a pověřené osobě

 

Jméno společnosti: Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Na Střezině 1042

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa společnosti: Na Střezině 1042, 500 03  Hradec Králové

IČ: 61 222 364

Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:       Mgr. Radek Škeřík (mobil 725 822 175)

7.      Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče

-        Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky

-        Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky

-        Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení

-        Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu

-        Zadavatel má právo nesjednat zakázku s žádným uchazečem

8.      Zpráva o výběrovém řízení

Všichni oslovení dodavatelé zakázky, kteří zašlou své nabídky v platném termínu dle bodu č. 5, budou písemně informování o výsledku výběrového řízení nejdéle do 4. září 2012.

Za Vaši účast ve výběrovém řízení Vám velice děkuji

Karel Šust, ředitel ZUŠ Střezina

V Hradci Králové dne 2. července 2012