Informace o studiu

Email Tisk PDF

Tanečníci působí v areálu Jih v Luční ulici. Výuka probíhá většinou 2x týdně v lekcích 1-2x 45 minut ve skupinách 8-15 žáků. Počet žáků tanečního oboru se pohybuje okolo 460.

1) Přípravné studium

Kolektivní formou výuky ve studijním zaměření Pohybová a hudební výchova, které je společné pro hudební a taneční obor (výuka 2x týdně 45 minut, na každé hodině jsou dva učitelé – hudební i taneční). Během studia se žák formou dětských pohybových a hudebních her učí vnímat své tělo, prostor a hudební doprovod, rozvíjí svoji pohybovou a hudební fantazii a získává základní návyky pro správné držení těla a všeobecnou pohybovou a hudební přípravu. Informace o školném ZDE.

2) Základní studium a studium pro dospělé

Vyučování v základním studiu I. stupně probíhá minimálně dvakrát týdně ve skupině maximálně 15 žáků. Délka výuky v základním studiu se pohybuje od dvou hodin (v 1. - 2. ročníku) až do 4 hodin týdně (od 5. ročníku + II. stupeň). Informace o školném ZDE.

Studijní zaměření TO v kolektivní výuce pro I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé:

  • KLASICKÝ TANEC

Technika klasického tance je zařazena do výuky od 3. ročníku I. stupně. Jejím základem je cvičení jak u tyče, tak na volnosti a připravuje žáky k aktivnímu uvědomění si správného držení těla, správnému postavení pánve, zpevnění a protažení všech svalových skupin. Žáci díky této technice získávají ladnost pohybu v pažích a těle, odraz při skocích a koordinaci pohybů hlavy, těla a paží při rotacích. Intenzívnější výuku klasického tance s možností práce na špičkách mají žáci možnost získat v prodloužených hodinách, zaměřených na klasický tanec.

  • SOUČASNÝ TANEC

Navazuje na předmět Taneční průprava od 3. ročníku I. stupně. Pomocí speciálních tanečních technik jako contemporary dance, kontaktní improvizace, technika J. Limóna, M. Graham nebo L. Hortona rozvíjí taneční dovednosti, umění tance s partnerem i práci ve skupině.

  • LIDOVÝ TANEC

Od přípravného ročníku je důležitou součástí hodiny dětský folklor, jehož základem je spontánnost a hravost. Děti jsou postupně přirozenou cestou vedeny k vytváření návyků správného držení těla, vypracovávání tělesné citlivosti a obratnosti, rozvíjení pohybové fantazie a základů rytmického a intonačního cítění. Od 3. ročníku hlouběji rozvíjí taneční projev, koordinaci, harmonii pohybu v souladu s písní, sebeuvědomění, komunikaci a vztahy v kolektivu. Podporuje individualitu, improvizaci a tvořivost. Výsledkem propojení taneční, hudební a dramatické tvorby je činnost Dětského folklorního souboru Peciválek, který se během celého roku aktivně podílí na oživení různých lidových tradic.

  • STEP

Cílem předmětu Step je seznámit žáky s taneční technikou, která spojuje taneční pohyb a vytváření rytmů tanečníkem. Rytmy jsou vytvářeny především údery speciální obuví, ale i tleskáním nebo tzv. „body drumming“. Step rozvíjí především rytmické cítění žáků, vnímání pohybů těla (přenášení váhy, impulsy, švihy, skoky). Žáci jsou vedeni k postupnému zvládnutí jednoduchých úderů až k šestiúderovým prvkům. Při stepu žáci využívají dovednosti získané studiem dalších tanečních technik a akrobacie. Postupně je zvyšována rychlost, ve které jsou prvky prováděny a všechna cvičení směřují k úderové čistotě a jistotě a schopnosti vnímat pohyby celého těla. Specializované studium stepu je vhodné zahájit po zvládnutí základů taneční průpravy v I. stupni základního studia nebo jej kombinovat jako druhý hlavní předmět tanečního oboru.